materiały dla uczniów ...

Opis programu

 • Program ilustruje działanie instrukcji warunkowej if - else i operatora alternatywy logicznej (lub).
 • Program oblicza pole trapezu o wymiarach wprowadzonych przez użytkownika.

Kod programu:


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    //deklaracja zmiennych typu rzeczywistego
	float a, b, h, pole;
    //wczytanie wartości zmiennych z klawiaturay
	cout << "podaj wymiary trapezu: \n\n";
	cout << "a = "; cin >> a;	
	cout << "b = "; cin >> b;	
	cout << "h = "; cin >> h;	
    //sprawdzenie warunku złożonego ze spójnikiem lub --> ||
    //spełnienie tego warunku nastąpi jeśli co najmniej jedna ze zmiennych a, b, h będzie mniejsza lub równa 0
	if (h<=0 || a<=0 || b<=0) 
		cout << "ERROR!!! - wszystkie wymiary trapezu musza byc liczbami dodatnimi";
    // przeciwny przypadek do warunku (h<=0 || a<=0 || b<=0) oznacza, że wszystkie 3 zmienne to liczby dodatnie --> wtedy liczymy pole
	else {
        //obliczenie pola
		pole=(a+b)*h/2;
        //wyświetlenie wyniku
		cout << "\nP = " << pole;
	}
		
	return 0;
}

Użycie kodu:

 • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
 • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh

Zadanie

 • Zmodyfikuj program tak, żeby zamiast operatora || (lub) użyć operatora && (i)
 • Będziesz musiał zapytać się czy wszystkie zmienne a, b, h są dodatnie (tzn. a>0 i b>0 i h>0)